گیج نسبت سوخت و هوا AEM
کیت تزریق آب/متانول ۴ لیتری AEM
کیت تزریق آب/متانول ۲۰ لیتری AEM
پمپ ۳۴۰LPH بنزین AEM
پمپ ۳۴۰LPH بنزین/اتانول/متانول AEM