پراید

لنت ترمز جلو سرامیکی بندیکس پراید
فیلتر هوای موتور دائمی کی اند ان ۳۳-۲۲۲۲ مناسب برای پراید
لنت ترمز جلو بندیکس MKD402IQ مناسب برای کیا پراید
لنت ترمز جلو بندیکس MRD402 مناسب برای کیا پراید
لنت ترمز عقب بندیکس R595 مناسب برای کیا پراید
لنت ترمز عقب بندیکس RS595 مناسب برای کیا پراید